Poslovne knjige za mala in mikro podjetja, katerih lastniki se odločajo za revizijo letnih računovodskih izkazov.

O nas

Tel.: 02 22 83 302

Fax.: 02 25 25 232

E-mail: joca@ajsa.si, lili@ajsa.si 

 

1. Osnovni podatki o družbi

Ime in sedež firme:

AJŠA davčno svetovanje in storitve d.o.o.

Ulica heroja Šaranoviča 29

2000 Maribor
 Skrajšana firma: AJŠA d.o.o. 
Matična številka: 

1890441 

 Davčna številka:

25815288 

 Šifra dejavnosti: 74.120 
 Transakcijski račun: BANKA KOPER -10100-0037803902 
 Velikost družbe: Mala družba 
Poslovno leto:  Koledarsko 

 

 

2. Kapital

AJŠA je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo in je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 1/11878/00, s sklepom št. 2003/01778 z dne 05.01.2004.

Osnovni kapital družbe znaša 8.763,15 EUR.

 

3. Dejavnost družbe

Družba AJŠA d.o.o. je registrirana za opravljanje:

  • računovodske, knjigovodske in revizijske storitve,
  • davčno svetovanje,
  • podjetniško in poslovno svetovanje,
  • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

 

4. Organi družbe

V skladu z aktom o ustanovitvi družbo vodi direktorica Jožica Germ, ki zastopa družbo posamično in brez omejitev in je hkrati ustanoviteljica in edina družbenica. Po izobrazbi je Jožica Germ univerzitetna diplomirana ekonomistka, po strokovnem nazivu pooblaščena revizorka.

 

.
Revidirani računovodski izkazi | Specializirano zunanje računovodstvo | Računovodsko in davčno svetovanje | Kdo smo? | Kontakt

© Ajša d.o.o., 2010. Vse pravice pridržane. | Izdelava strani: lahkotnost.si »

urejanje strani